วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

เบญจธรรม 5 ประการ

เบญจธรรม 5 ประการ ได้แก่


1.เมตตากรุณา คือความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น


2.สัมมาอาชีวะ คือการประกอบสัมมาชีพ

3.กามสังวร คือการสำรวมในกาม

4.สัจจะ คือการพูดความจริง

5.สติสัมปชัญญะ คือความระลึกได้และความรู้ตัว

ไม่มีความคิดเห็น: